ทาโนชี่ สกาย เปิดฟ้ากว้างสู่ทักษะแห่งอนาคตใหม่

เราคือผู้ให้บริการจัดอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะและสร้างประสบการณ์ในรูปแบบ ใหม่ที่จะตอบรับความต้องการของคนรุ่นใหม่และคนทำงาน ด้วยราคาย่อมเยาว์ ภายใต้แนวคิด “สนุกสนานด้วยราคาสบายเพื่อการณ์ไกล” 

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์สูงด้านการสอนภาษา วัฒนธรรม การบริการและ การท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากร ผู้สอนทุกคนมีความพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะ ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และนำกิจกรรมสนุกๆ แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรามีความตั้งใจจริงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยพัฒนาเยาวชนและคนทำงานทั้ง ในด้านอาชีพและบุคลิกภาพ ให้เป็นบุคคลที่พร้อมด้วย “ทักษะแห่งอนาคตใหม่” (21st Century Skills)

ทักษะแห่งอนาคตใหม่

“พันธมิตรแห่งการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21” (Partnership for 21st Century Learning, P21)ได้ร่วมกันพัฒนาชุดทักษะ และแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สามารถนำพา เยาวชนคนรุ่นใหม่สู่อนาคตที่สดใสได้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้ชีวิต และการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ บนโลกศตวรรษที่ 21

21st Century Skills มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล ทักษะการสื่อสารอย่างกระจ่างชัดเจน และการร่วมมือกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ

ทักษะการคิด
Creativity
รู้จักใช้ความคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์
ทักษะร่วมงาน
Connect & Communication
สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน และพร้อมทำงานเป็นกลุ่มได้
ทักษะปฏิบัติงาน
Critical Thinking & Curate
เข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถนำมาใช้กับงานได้
ทักษะพลโลก
Collaboration & Citizenship
พลเมืองดี มีชีวิตและอาชีพที่ดี เชื่อมต่อสังคมระดับนานาชาติได้

เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ต้องการ 21st Century Skills

บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในสหรัฐอเมริกา เช่น Apple Microsoft และ Waltz Disney ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดเรื่อง 21st Century Skills เพราะมองเห็นความจำเป็น ว่าเยาวชนของโลกต้องมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะแตกต่างไปจากโลกของคุณพ่อคุณแม่และครูอาจารย์ของพวกเขา โดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ทักษะแห่งอนาคตใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อโลกของเรา

จะแสวงหา 21st Century Skills ได้จากที่ไหน

จุดเริ่มต้นคือการคิดเชื่อมโยงตนเองกับสิ่งรอบตัว ที่ไม่ใช่เฉพาะสังคมของเราแต่หมายถึงเชื่อต่อเข้ากับโลกทั้งใบ เพราะไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ต่างก็ส่งผลต่อทุกสังคมในโลก ดังนั้นการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในความเป็นไปของชาติต่างๆ Knowledge and Understanding และเปิดใจยอมรับต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชาตินั้นๆ Openness and Sensitivity เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและสังคมไทยสู่ความเป็นสากลในอนาคต

21st Century Skills สร้างได้ด้วยประสบการณ์การเดินทาง

การทัศนศึกษา เป็นกระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ 21st Century Skills ในหลายๆด้าน เพราะประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็น ในเวลาอันรวดเร็ว และยั่งยืน ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จากผลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชน เกี่ยวกับการณ์การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ พบว่า ประสบการณ์การเดินทาง ของพวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางบวก 92% ช่วยให้พวกเค้าไม่กลัวที่ติดต่อกับคนต่างชาติต่างวัฒนธรรม 80% มีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษา และ 85% เกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศ